روستای هدف گردشگری زنجیره علیا

روستای زیبای هدف گردشگری زنجیره علیا شهر سرابله در استان ایلام