تنگه بهرام چوبینه

حدود 12 كيلومتري شرق شهر دره شهر در مسير دره شهر به پل دختر و در ميان تنگه اي عظيم و صخره اي منشعب از پا دامنه ارتفاعات كبيركوه قرار گرفته است . در داخل اين تنگه مجموعه اي از اماكن مسكوني ، بناي شاه نشين ، حوضچه هاي سنگي ، آب و برج باروي جنوبي و شمالي تنگه وجود دارد كه زيبايي اين محيط طبيعي را دو چندان نموده است .

مجموعه مذكور به بهرام چوبینه سپهبد پر آوازه دوران ساسانی نسبت داده می شود .

 

افکار خود را به اشتراک گذارید